10.13. đến dầm AD xuất hiện cắt ngang ko đổi, chịu đựng lực cùng có kích thước như hình 10.13a. Dầm làm cho bằng vật tư có ứng suất được cho phép ? ? ? .Cho: ? ?28,5 / ; 1,5 ; 4 kN cm a m b cm ? ? ? ?a) xác định phản lực liên kết tại A theo , q a .b) Viết biểu thức xác định các yếu tố nội lực trong đoạn BC .c) Vẽ biểu đồ nội lực ,y xQ M gây ra trong dầm.


Bạn đang xem: Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp chuyển vị

*
19 trang | chia sẻ: tuanhd28 | Lượt xem: 9705 | Lượt tải: 9
*

Xem thêm: Những Đơn Vị Nào Không Có Mã Số Thuế Cá Nhân Thì Sẽ Như Thế Nào?

Bạn vẫn xem nội dung tài liệu Giải hệ cực kỳ tĩnh bằng phương thức lực, để cài tài liệu về máy các bạn click vào nút download ở trên
Khoa Xây Dựng & Cơ học tập Ứng Dụng bài bác tập sức bền vật liệu trang 1 07/2013 Chương 8 GIẢI HỆ SIÊU TĨNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỰC I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Những khái niệm  Hệ cơ bạn dạng là hệ không trở thành hình được suy ra trường đoản cú hệ vô cùng tĩnh bằng phương pháp bỏ đi những liên kết thừa: Bậc vô cùng tĩnh Hệ hết sức tĩnh Hệ cơ bản Điều kiện về biến dị 1 0C  1 0B  0A  2 0, 0B C    0, 0A C    0, 0A B    AB C1XAB C1X2X2XAB C1X2XAB CAB C1XAB C1XAB CAB C1XAB C1XAB C Khoa Xây Dựng & Cơ học tập Ứng Dụng bài xích tập mức độ bền vật liệu trang 2 07/2013 2. Hệ phương trình bao gồm tắc  Để hệ cơ phiên bản tương đương cùng với hệ vô cùng tĩnh thì đưa vị vào hệ cơ bản i tại các vị trí với theo các phương siêu tĩnh ( phương của những ẩn số iX ) do các phản lực iX và bởi vì ngoại lực gây nên phải bằng không. Bởi vì chuyển vị này nhờ vào vào thiết lập trọng p. Và phụ thuộc vào các ẩn số iX buộc phải ta có:  1 2, ,..., , 0i i nX X X P    Đối cùng với hệ đàn hồi tuyến đường tính, có thể áp dụng nguyên tắc cộng công dụng của lực: 1 1 2 2 ... 0i iP i i n inX X X          trong đó:  ik - đưa vị đơn vị chức năng tại vị trí cùng theo phương lực iX do lực đơn vị chức năng 1kX  gây nên trong hệ cơ bản.  ip - chuyển vị trên vị trí và theo phương lực iX vì chưng tải trọng gây ra trong hệ cơ bản. Mang lại i = 1, 2,..., n ta được hệ phương trình hàng đầu đối với n ẩn số Xi như sau: 1 1 11 2 12 12 1 21 2 22 21 1 2 2... 0... 0................... 0P n nP n nnP n n n nnX X XX X XX X X                      ii  là hệ số chính:         iiiiiiii QQNNMM   ik , với ki  : là hệ số phụ:         kikikikiik QQNNMM    ip : là số hạng thoải mái tải trọng:         000 PiPiPiiP QQNNMM        iii Q,N,M : là biểu vật dụng mô men uốn, lực dọc, lực cắt bởi vì mô men uốn, lực dọc, lực cắt đơn vị chức năng 1Xi  gây ra trong hệ cơ bản.       kkk Q,N,M : là biểu vật mô men uốn, lực dọc, lực cắt vị mô men uốn, lực dọc, lực cắt đơn vị chức năng  1Xk  tạo ra trong hệ cơ bản.       000 ,, PPP QNM : là biểu vật mô men uốn, lực dọc, lực cắt do tải trọng tạo ra trong hệ cơ bản. Giải hệ phương trình chủ yếu tắc ta tìm được các ẩn số iX . II. VÍ DỤ VD.10.1. Thanh AD tuyệt vời và hoàn hảo nhất cứng chịu link khớp luân chuyển tại B và được giữ vì chưng hai thanh AF cùng CE . Các thanh AF với CE làm cùng vật liệu có ứng suất được cho phép   219,5 /kN cm  , tế bào đun đàn hồi 4 22,1.10 /E kN cm . Hệ chịu lực 250P kN và có kích thước như hình V.10.1. A) xác định ứng lực trong các thanh ,AF CE . B) khẳng định giá trị ứng suất tạo nên trong nhị thanh AF cùng CE . C) Tính đưa vị thẳng đứng của điểm D . Khoa Xây Dựng và Cơ học Ứng Dụng bài xích tập sức bền vật tư trang 3 07/2013 chọn hệ cơ bạn dạng như hình mẫu vẽ Phương trình bao gồm tắc: 1 1 11 0 (*)P X    Xét cân đối thanh AD : 1 110 .40 .20 .40 02B AF AFm N X p N p. X         khi 1 0 , 0AF CEX N p N     khi 110, 1 , 12AF CEP X N N     Ta có: 11.. 202 40.9 9AF AFP AFAF AFPN N PLE F E E     111 1... 1.1 652 2 40 30.9 .12 18CE CEAF AFAF CEAF AF CE CEN NN NL LE F E F E E E      tự (*) ta có: 111118131 1 8 92 2 13 13PCEAFN X PN p. X p. P P            Ưùng suất vạc sinh trong những thanh AF với CE : P40cm 20cm 20cmABCD1XBYAFNP40cm 20cm 20cmABCDF4 22402.10 /9L cmE kN cmF cm1XP40cm 20cm 20cm23012L cmF cmABCDEF2409L cmF cmHình V.10.1 Khoa Xây Dựng và Cơ học tập Ứng Dụng bài tập mức độ bền vật liệu trang 4 07/2013   22825013 12,82 /12925013 19, 23 /9CE CEzCEAF AFzAFNkN cmFNkN cmF       Chuyển vị thẳng đứng của điểm D :  1 49.250. 1. 13 40 0,0382.10 .9AF AFP AFAF AFN NL cmE F     VD.10.2. Thanh ABCD tuyệt đối cứng chịu links khớp xoay tại A cùng được giữ bởi thanh ,BF DE như hình V.10.2a. Hai thanh BF với DE làm bằng thép có mô đun lũ hồi 4 22,1.10 /E kN cm với ứng suất cho phép   218,5 /kN cm  cùng có diện tích s mặt cắt theo đường ngang lần lượt là F và 2F . Cho: 250 / ; 2,5q kN m a m  . A) xác định ứng lực trong những thanh BF cùng DE theo ,q a . B) khẳng định diện tích mặt cắt ngang, F , để những thanh BF cùng DE cùng bền. C) với F kiếm tìm được, tính đưa vị thẳng đứng trên D . Lựa chọn hệ cơ bản như hình V.10.2b Phương trình chủ yếu tắc: 1 1 11 0 (*)P X    Xét cân đối thanh ABCD : 01 120 .2 . Sin 45 .2 . .2,5 .3 0 1,53A DE DEm q a a X a q a a N a N qa X         2a2a aA BC Dqq1XAYAXDEN0452aHình V.10.2 2a aA BC DEFEF, 2E Fqq2a2a aA BC DEF, 2E Fqq1X)a )b Khoa Xây Dựng & Cơ học Ứng Dụng bài xích tập sức bền vật liệu trang 5 07/2013 khi 1 0 1,5 , 0DE BFX N qa N    khi 120, 1 , 13DE BFq X N N      Ta có: 2 2121,5 .3.2 0,7072 2DE DEP DEDE DEqaN N qa qaL aE F E F EFEF          112 2.3 3. . 1.1 22 2 2 2 2 3,052 9DE DE BF BFDE BFDE DE BF BFN N N N a aL L a aE F E F E F EF EF EF             Từ (*) ta có: 111110,2322 21,5 1,5 0,232 1,393 3PBFDEN X qaN qa X qa qa qa         Ta có:    0, 232 1,392BF DEz zqa qaF F    Theo điều kiện bền:   2max1,39 1,39 1,39.250.2,523,482 2 2.18,5zqa qaF cmF       lựa chọn 223,5F cm gửi vị thẳng đứng trên D : 2 2 34. 1,39 .2 1,39 1,39.250.2,5 .104,622 2.10 .23,5DE DEDEDE DEN L qa a qaL mmE F E F EF      VD.10.3. Thanh gãy khúc ABC tuyệt vời cứng chịu liên kết gối thắt chặt và cố định tại B và được giằng bởi các thanh CE và CD như hình V.10.3a. Những thanh CE và CD tất cả cùng diện tích s mặt cắt theo đường ngang F , môđun bọn hồi 24 /10.2 cmKNE  cùng ứng suất có thể chấp nhận được   219 /kN cm  . Cho: 200P KN . A) xác định ứng lực trong những thanh CE cùng CD . B) xác minh diện tích F các thanh CE cùng CD bền. C) Tính gửi vị thẳng đứng tại A . Chọn hệ cơ bản như hình V.10.3b Phương trình thiết yếu tắc: 1 1 11 0 (*)P X    Xét cân bằng thanh ABC như hình V.10.3c: m2 m2 m1P060A BCDEHình V.10.3 )a )b045m2 3mP060A BC E0451Xm2P060A BC1X045CENBY)cm2BX Khoa Xây Dựng và Cơ học Ứng Dụng bài xích tập mức độ bền vật tư trang 6 07/2013 0 01 13 10 sin 60 .2 cos 45 .2 .2 02 2B CE CEm p. X N N p. X        lúc 130 , 02CE CDX N p. N    khi 110, 1 , 12CE CDP X N N      Ta có: 13 1.. 3 32 2 3 1,8372 2CE CEP CECE CEPN N p PLE F EF EFEF          111 1.. . 1.1 3 1 4,3282 2 3 2 2 2 22CE CE CD CDCE CDCE CE CD CDN N N NL LE F E F EF EF EF EF              Từ (*) ta có: 111110,42443 1 3 10,4244 0,5662 22 2PCDCEN X PN phường X phường P P         Theo đk bền:   2max0,566 0,566 0,566.2005,95719zP PF cmF       chọn 26F cm Tính chuyển vị thẳng đứng tại A : trạng thái “k” như hình V.10.3e Xét cân bằng thanh ABC như hình V.10.3f: 0 1.2 .2 0 1B CE CEm N N      gửi vị thẳng đứng trên A : 4. 0,566 .1 0,566.200.13 3000 2,832.10 .6yCE CEA CECE CEN N PL mmE F EF     VD.10.4. Thanh ABCD hoàn hảo cứng chịu liên kết tựa tại A được giữ bởi bố thanh , ,AE BE DF như hình V.10.4a. Các thanh , ,AE BE DF làm bằng chất liệu thép có tế bào đun lũ hồi 4 22,1.10 /E kN cm cùng ứng suất được cho phép   218,5 /kN cm  với có diện tích s mặt cắt ngang lần lượt là ,F F và 2F . Cho: 350 / ; 3q kN m a m  . A) khẳng định ứng lực trong những thanh , ,AE BE DF theo ,q a . M2 3m1kP A BC E)em2A BC CENBY)fm2BX1kP Hình V.10.3 Khoa Xây Dựng và Cơ học Ứng Dụng bài xích tập sức bền vật liệu trang 7 07/2013 b) xác minh diện tích mặt phẳng cắt ngang, F , để các thanh , ,AE BE DF cùng bền. C) cùng với F kiếm tìm được, tính gửi vị trực tiếp đứng tại G . Chọn hệ cơ bản như hình V.10.4b Phương trình bao gồm tắc: 1 1 11 0 (*)P X    Xét cân đối thanh ABCD như hình V.10.3c: 01 101 120 .2 . Sin 45 .2 .2,5 .3 0 1,5310 .3 .2 .2 sin 45 . .0,5 0 1,53 2A DF DFF AE AEm q a a X a qa a N a N qa Xm N a q a a X a qa a N qa X                 Khi 1 0 1,5 , 1,5 , 0DF AE BEX N qa N qa N     khi 12 10, 1 , , 13 3 2DF AE BEq X N N N        Ta có: 212 11,5 . 1,5 .3. . 23 22 22DF DF AE AEP DF AEDF DF AE AEqa qaN N N N qaL L a aE F E F E F EF EF                0,5a2a2aqP qaA BCD0,5a1X045AENDFNGAXF0,5a2a2aqP qaABCDE,E FHình V.10.4 0,5a 0,5a2a2aqP qaA BCDE0,5a, 2E F,E F , 2E F,E F 1X045)a )bFFG G Khoa Xây Dựng & Cơ học tập Ứng Dụng bài xích tập sức bền vật liệu trang 8 07/2013 112 2 1 1. .3 3. . . 1.13 2 3 22 2 2 2212 23DF DF AE AE BE BEDF AE BEDF DF AE AE BE BEN N N N N NL L L a a aE F E F E F E F EF EFaEF                    Từ (*) ta có: 1111110, 44732 21,5 1,5 0, 4473 1,2893 31 11,5 1,5 0, 4473 1,3953 2 3 2PBEDFAEN X qaN qa X qa qa qaN qa X qa qa qa            Theo điều kiện bền:    2max1,395 1,395 1,395.350.379,17618,5zqa qaF cmF       chọn 279,2F cm Tính đưa vị trực tiếp đứng trên G : tâm lý “k” như hình vẽ Xét cân đối thanh ABCD 50 1.2,5 .3 0610 .3 1.0,5 06A DF DFF AE AEm a N a Nm N a a N            Tính chuyển vị thẳng đứng trên G : 2245 11,289 . 1,395 .. . 6 62 2 1,53912350.3 .10001,5391 2,92,1.10 .79, 2yDF DF AE AEG DF AEDF DF AE AEqa qaN N N N qaL L a aE F E F E F EF EFmm      0,5a2a2a1kP A BC D0,5aAENDFNGAX F Khoa Xây Dựng & Cơ học Ứng Dụng bài xích tập mức độ bền vật tư trang 9 07/2013 VD.10.5. Dầm AC tất cả độ cứng kháng uốn EJ const . Vẽ biểu đồ dùng nội lực phát sinh trong dầm chọn hệ cơ bạn dạng như hình )b Biểu vật dụng mô men uốn bởi vì tải trọng và biểu đồ dùng mô men uốn bởi vì lực đơn vị gây ra như hình ), )c d Phương trình thiết yếu tắc: 1 1 11 0 (*)P X    311 1 7 142 .2 .2 3 3PPaa a PaEJ EJ     3111 1 2 82 .2 22 3 3aa a aEJ EJ   tự (*) ta gồm 111174PX P   Biểu vật lực cắt, tế bào men uốn tạo ra trong dầm như hình ), )e f VD.10.6. Dầm AC bao gồm độ cứng phòng uốn EJ const . Vẽ biểu thứ nội lực phát sinh trong dầm chọn hệ cơ bạn dạng như hình )b Biểu đồ vật mô men uốn vì chưng tải trọng với biểu đồ mô men uốn bởi vì lực đơn vị chức năng gây ra như hình ), )c d Phương trình thiết yếu tắc: 1 1 11 0 (*)P X    311 1 7 142 .2 .2 3 3PPaPa a aEJ EJ     3111 1 2 93 .3 32 3aa a aEJ EJ   AC Hình V.10.6 aPB2a)aA CHình V.10.5 aPB2aA CaB2a 1XP3Pa0( )PM2a1( )McfA CaB2a74PP34PPPa0,5Pa( )yQ( )xM)a)b)c)d)e)f Khoa Xây Dựng và Cơ học tập Ứng Dụng bài bác tập mức độ bền vật liệu trang 10 07/2013 từ (*) ta bao gồm 11111427PX P   Biểu đồ lực cắt, mô men uốn phát sinh trong dầm như hình ), )e f VD.10.7. Dầm AC bao gồm độ cứng chống uốn EJ const . Vẽ biểu vật nội lực tạo ra trong dầm lựa chọn hệ cơ phiên bản như hình )b Biểu đồ dùng mô men uốn vày tải trọng với biểu thiết bị mô men uốn bởi lực đơn vị gây ra như hình ), )c d Phương trình bao gồm tắc: 1 1 11 0 (*)P X    2 411 1 3. .3 2 4 8Pql qll lEJ EJ     AHình V.10.7 l1X22ql0( )PMl1( )Mcf)a)b)c)d)e)fqAqlBB38ql58ql( )yQl( )xMAqlB38ql218ql29128qlACaPB2aACaB2a 1XP2Pa0( )PM3a1( )McfACaB2a1427PPPa1227Pa( )yQ( )xM)a)b)c)d)e)f1327P1427P1427Pq Khoa Xây Dựng & Cơ học Ứng Dụng bài bác tập mức độ bền vật tư trang 11 07/2013 3111 1 2.2 3 3ll l lEJ EJ   từ bỏ (*) ta tất cả 111138PX ql   Biểu đồ vật lực cắt, mô men uốn gây ra trong dầm như hình ), )e f VD.10.8. Dầm AC có độ cứng phòng uốn EJ const . Vẽ biểu thiết bị nội lực tạo ra trong dầm lựa chọn hệ cơ phiên bản như hình )b Biểu đồ vật mô men uốn bởi vì tải trọng cùng biểu trang bị mô men uốn vì lực đơn vị gây ra như hình ), )c d Phương trình bao gồm tắc: 1 1 11 0 (*)P X     2 43 2 21121 1 2 2 174 .2 . 2 2 . 0,5 .2 .2 3 3 8 3i ciPiq lf qlql l l l l ql l lEJ EJ EJ            3111 1 2 82 .2 . 22 3 3ll l lEJ EJ   từ bỏ (*) ta gồm 1111178PX ql   Biểu vật lực cắt, mô men uốn tạo ra trong dầm như hình ), )e f VD.10.9. Dầm AC có độ cứng chống uốn EJ const . Vẽ biểu trang bị nội lực gây ra trong dầm AHình V.10.8 2l1X24,5ql0( )PM2l1( )M1cf)a)b)c)d)e)fqB78ql( )yQ( )xMql20, 25ql217128qllCA2lqBlC2 3c cf f20,5ql123178qlA2lBlCq98ql20,5ql Khoa Xây Dựng & Cơ học tập Ứng Dụng bài xích tập sức bền vật liệu trang 12 07/2013 lựa chọn hệ cơ bản như hình )b Biểu thiết bị mô men uốn bởi vì tải trọng cùng biểu đồ dùng mô men uốn vày lực đơn vị chức năng gây ra như hình ), )c d Phương trình thiết yếu tắc: 1 1 11 0 (*)P X     2 43 2 21121 2 1 2 1 32 . 0,5 .2 . 0,5 . .3 8 2 2 3 3 4 8i ciPiq lf l qll ql l l quốc lộ l lEJ EJ EJ           3111 1 2 1 2.2 . . .2 3 2 3ll l l l l lEJ EJ      Từ (*) ta có 1111 8P qlX   Biểu đồ vật lực cắt, tế bào men uốn phát sinh trong dầm như hình ), )e f VD.10.10. Dầm AC bao gồm độ cứng kháng uốn EJ const . Vẽ biểu trang bị nội lực gây ra trong dầm chọn hệ cơ bản như hình )b Biểu trang bị mô men uốn bởi vì tải trọng và biểu thiết bị mô men uốn vày lực đơn vị chức năng gây ra như hình ), )c d Phương trình bao gồm tắc: 1 1 11 0 (*)P X       2 26 2 2 2 211431 1 1 3 2 5 1 1 2. . .3 . 3 . 3,5 .3 . 3,5 . . .2 2 4 3 8 8 2 2 2 6 3 8 86524i ciPiq l q lf l l l lql l l ql l l l quốc lộ l ql l lEJ EJqlEJ            3111 1 2 1 2 4. . .3 .2 3 2 3 3ll l l l l lEJ EJ      AHình V.10.8 2l1X0( )PMl1( )M1cf)a)b)c)d)e)fqB1316ql( )yQ( )xM78ql216952qllC3cf20,5ql1231916ql238qlA2lqBlC29 /32ql2cf/ 8qlA2lqBlC/ 8ql2124ql Khoa Xây Dựng & Cơ học tập Ứng Dụng bài bác tập mức độ bền vật liệu trang 13 07/2013 tự (*) ta bao gồm 11116532P qlX   Biểu thứ lực cắt, tế bào men uốn tạo ra trong dầm như hình ), )e f III. BÀI TẬP 10.1. Thanh AD hoàn hảo và tuyệt vời nhất cứng chịu liên kết khớp xoay tại B với được giữ bởi hai thanh AF với CE . Các thanh AF với CE làm cho cùng vật liệu có ứng suất có thể chấp nhận được   219,5 /kN cm  , tế bào đun lũ hồi 4 22,1.10 /E kN cm . Hệ chịu lực p và có form size như hình 10.1. A) xác định ứng lực trong những thanh ,AF CE . B) xác minh tải trọng chất nhận được  P nhằm hai thanh AF với CE cùng bền. C) Tính chuyển vị trực tiếp đứng của điểm D . 10.2. Size ABCD hoàn hảo nhất cứng chịu links gối cố định và thắt chặt tại A cùng được giằng vì thanh ,BE DF như hình 10.1. Thanh ,BE DF có tác dụng bằng vật tư có môđun đàn hồi 221000 /E KN cm , ứng suất cho phép   219,5 /kN cm  cùng có diện tích mặt cắt ngang lần lượt là 2F và F . A) xác minh ứng lực trong những thanh ,BE DF . B) xác định diện tích mặt cắt ngang F để những thanh ,BE DF bền. C) Tính đưa vị trực tiếp đứng trên O . AHình V.10.8 3l1X0( )PMl1( )M1cf)a)b)d)e)fqBlC3cf2ql1 232cfD3P qal)cA3lqBlCD3P qal23,5ql2M qa2M qa4cf5cf 6cf4 56 Khoa Xây Dựng & Cơ học Ứng Dụng bài bác tập sức bền vật tư trang 14 07/2013 10.3. Thanh ABCD tuyệt vời nhất cứng chịu links gối cố định tại C với được giữ bởi hai thanh ,AE BE như hình 10.3. Các thanh ,AE BE làm bằng thép có tế bào đun lũ hồi 4 22,1.10 /E kN cm cùng ứng suất chất nhận được   218,5 /kN cm  với có diện tích s mặt cắt theo đường ngang lần lượt là 2F và F . Cho: 350 / ; 3q kN m a m  . A) xác minh ứng lực trong những thanh ,AE BE theo ,q a . B) khẳng định diện tích mặt phẳng cắt ngang, F , để các thanh ,AE BE thuộc bền. C) cùng với F tìm được, tính đưa vị thẳng đứng t 10.4. Thanh gãy khúc ABC tuyệt vời và hoàn hảo nhất cứng chịu liên kết gối cố định tại B với được giằng bởi những thanh CE và AD như hình 10.4. Những thanh CE cùng AD tất cả cùng diện tích mặt cắt theo đường ngang F , môđun bầy hồi 24 /10.2 cmKNE  cùng ứng suất được cho phép   219 /kN cm  . Cho: 200P KN . A) khẳng định ứng lực trong những thanh CE và AD . B) xác minh diện tích F để các thanh CE với CD bền. C) Tính chuyển vị trực tiếp đứng tại A . P060EFEFa aaA BCD EHình 10.4 a2a2aqP qaA BC DE,E FHình 10.3 , 2E F25 /q kN m, 2E F060A BC DE1m2,5m2mHình 10.2 FEF1m1,5mOP40cm 20cm 20cm23012L cmF cmAB CDEF2509L cmF cmHình 10.1 060 Khoa Xây Dựng và Cơ học Ứng Dụng bài xích tập mức độ bền vật tư trang 15 07/2013 10.5. Size ABCD tuyệt đối cứng chịu links gối cố định tại A cùng được giằng bởi thanh ,BE DE như hình 10.5. Thanh ,BE DE làm cho bằng vật tư có môđun bọn hồi 221000 /E KN cm , ứng suất có thể chấp nhận được   219,5 /kN cm  và có diện tích s mặt cắt theo đường ngang lần lượt là 2F với F . Mang đến 221 ; 2F cm a m  . A) khẳng định ứng lực trong số thanh ,BE DE . B) khẳng định tải trọng p để các thanh ,BE DE bền. C) Tính gửi vị trực tiếp đứng tại D . 10.6. Khung AB hoàn hảo cứng chịu link gối cố định tại A cùng được giằng bởi các thanh ,CD BD như hình 10.6. Những thanh ,CD BD làm cho bằng vật tư có môđun bầy hồi 221000 /E KN cm , ứng suất cho phép   220,5 /kN cm  với có diện tích mặt cắt theo đường ngang lần lượt là 2F cùng F . A) xác minh ứng lực trong các thanh ,CD BD . B) khẳng định diện tích mặt cắt ngang F để những thanh ,CD BD bền. C) Tính đưa vị trực tiếp đứng tại 10.7. Mang lại hệ thanh liên kết, chịu lực và có size như hình 10.7. Những thanh trong hệ làm cho cùng vật liệu có tế bào đun bọn hồi 4 22,1.10 /E KN cm , ứng suất chất nhận được   217,5 /KN cm  . Các thanh xuất hiện cắt ngang và size như hình vẽ. A) khẳng định ứng lực trong số thanh. B) xác minh tải trọng được cho phép để tía thanh cùng bền. C) Tính gửi vị trực tiếp đứng của nơi đặt lực .P 75P kN 15 .M kN m25 /q kN m1m 3m030030A BCD, 2E F,E FHình 10.6 A BCDE060qPa a 2a,E F, 2E FHình 10.5 2a Khoa Xây Dựng và Cơ học tập Ứng Dụng bài bác tập sức bền vật tư trang 16 07/2013 10.8. Dầm AC bao gồm độ cứng phòng uốn EJ const . Vẽ biểu thiết bị nội lực tạo nên trong dầm A CHình 10.8 aPB3aM PaA CaP qaB2aqA CaB2a2M qaqA CaB3aq p qaA2aqBlC2M qaA3aqBaC22M qaACaPB2aM PaACa2P qaB2aq12 12mm mm8 8mm mm10d mm030045AB CD0,8m 1, 2mPHình 10.7 Khoa Xây Dựng & Cơ học Ứng Dụng bài tập sức bền vật tư trang 17 07/2013 10.9. Dầm thép AC xuất hiện cắt ngang chữ I , liên kết, chịu đựng lực và form size như hình 10.9. Ứng suất chất nhận được của thép    2 220 / ; 11,2 /kN centimet kN cm   . Mang lại 3a m . A) xác minh phản lực links tại C . B) Vẽ biểu thiết bị lực cắt, mômen uốn tạo nên trong dầm. C) xác định tải trọng chất nhận được  P theo đk bền ứng suất pháp. D) cùng với  P tra cứu được, đánh giá bền dầm theo điều kiện bền ứng suất tiếp. 10.10. Dầm thép AC xuất hiện cắt ngang chữ 22I  , liên kết, chịu lực và size như hình 10.10. Ứng suất được cho phép của thép    2 220 / ; 11,5 /kN centimet kN cm   , mô đun đàn hồi 4 22,1.10 /E kN cm . Mang đến 6l m . Fan ta đo được biến dị dài dọc trục sinh hoạt mặt bên dưới của dầm của mặt phẳng cắt tại C giá tốt trị 0,003z  . Biết rằng mặt cắt 22I  có: 4 3 3220 , 5,4 , 2550 , 232 ; 131x x xh mm d milimet J cm W cm S cm     a) Vẽ biểu đồ dùng lực cắt, mômen uốn tạo nên trong dầm theo q . B) xác định trị số của sở hữu trọng q . C) soát sổ bền đến dầm theo đk bền ứng suất pháp và điều kiện bền ứng suất tiếp. A BCHình 10.9 a1,5aP550260913)(mmA CaP qaB3a2M qaqACa2P qaB2aq2M qaA3aqBaCD3P qaaA3aqBaCD2P qaa2M qaA3aqBaC Da2P qaA3aqBaC Da2M qa Khoa Xây Dựng & Cơ học Ứng Dụng bài xích tập sức bền vật tư trang 18 07/2013 10.11. Dầm AC xuất hiện cắt ngang hình chữ T , liên kết, chịu lực và form size như hình 10.11. Dầm làm cho bằng vật liệu có    2 2 4 23,5 / ; 0,5 / ; 0,8.10 /n kkN centimet kN cm E kN cm    . Mang lại 32 / ; 1,2 .q kN m a m  a) Vẽ biểu vật lực cắt, mômen uốn tạo ra trong dầm. B) xác minh kích thước của mặt cắt ngang  b của dầm theo điều kiện bền ứng suất pháp. 10.12. Dầm AB có mặt cắt ngang hình chữ T , liên kết, chịu lực và size như hình 10.12. Dầm làm cho bằng vật liệu có    2 2 4 23,5 / ; 0,5 / ; 0,85.10 /n kkN centimet kN cm E kN cm    . đến 55 / ; 6q kN m l m  a) Vẽ biểu trang bị lực cắt, mômen uốn gây ra trong dầm. B) khẳng định kích thước của mặt cắt ngang  b của dầm theo đk bền ứng suất pháp. C) Tính những ứng suất pháp rất trị maxmin   , ứng suất tiếp rất trị ( max ) của phân tố trên O . Vẽ các thành phần ứng suất này trên phân tố 10.13. Mang lại dầm AD xuất hiện cắt ngang không đổi, chịu lực và có kích thước như hình 10.13a. Dầm làm bằng vật liệu có ứng suất có thể chấp nhận được   . Cho:   28,5 / ; 1,5 ; 4kN centimet a m b cm    a) xác định phản lực link tại A theo ,q a . B) Viết biểu thức xác định các nguyên tố nội lực trong khúc BC . C) Vẽ biểu đồ nội lực ,y xQ M tạo nên trong dầm. ABHình 10.12 ql2b5bb5b2b/ 4lOA B CHình 10.11 qa6a2b5b b5bA Hình 10.10 lqB/ 2l Cx xyyh d Khoa Xây Dựng và Cơ học Ứng Dụng bài tập sức bền vật liệu trang 19 07/2013 d) bỏ qua tác động lực cắt, xác minh tải trọng đến phép, q , theo đk bền. E) Đặt thêm gối di động tại C như hình )b , xác minh phản lực links tại C cùng vẽ biểu đồ dùng lực cắt, mô men uốn gây ra trong dầm. 10.14. Dầm AD có mặt cắt ngang ko đổi, liên kết, chịu lực và size như hình 10.14. Dầm làm cho bằng vật tư có ứng suất được cho phép   217,5 /kN cm  , mô đun bọn hồi 4 22,1.10 /E kN cm . Mang đến 3 ; 1,2 .b cm a m  a) xác minh phản lực links tại ,A C . B) Vẽ biểu đồ dùng lực cắt, mômen uốn phát sinh trong dầm. C) khẳng định tải trọng cho phép  q theo đk bền ứng suất pháp. D) chũm gối cố định tại A bằng ngàm như hình )b , vẽ biểu đồ dùng nội lực phát sinh trong dầm. A B CHình 10.14 qP qaDaa4a22M qab 7b8b5bA B CqP qaDaa4a22M qa2a a aA B CD2M qaqHình 10.13 p. Qa8b6b2a a aA BC DqP qa2M qa)a )b