Đôi khi, trong quá trình làm việc với tài liệu ngày tháng ở trong Excel, chúng ta cần tính khoảng thời gian giữa hai thời điểm. Bài viết này Học Excel Online sẽ chia sẻ cho các bạn về việc sử dụng hàm DATEDIF kết hợp với 1 số kí thuật khác nhằm đạt được kết quả này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của chúng ta đã chứa phần đông các tin tức về nội dung bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Hàm đếm ngày trong excel 2010


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)Trong đó: Start_date: Là ngày tháng thứ nhất hoặc ngày bắt đầu của một khoảng thời gian đã cho. End_date: Là ngày ở đầu cuối hoặc ngày xong xuôi khoảng thời gian. Unit: Là giá trị tin tức muốn trả về.

Tính số giờ giữa hai thời khắc trong Excel bởi hàm datedif

Tính số phút hai thời điểm trong Excel với hàm datedif

Để tính số phút thân hai thời gian trên bọn họ sử dụng công thức sau:=INT((B2-A2)*24*60)và nhấn được kết quả là 2579334Hoặc=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính thời gian giây thân hai thời gian trong Excel

Tính số năm thân hai thời điểm trong Excel

Tính số tháng thân hai thời điểm trong Excel

Tính số ngày giữa hai thời khắc trong Excel với hàm datedif

Để tính số ngày giữa hai thời gian trên bọn họ sử dụng hàm datedif với công thức sau:=DATEDIF(A2,B2,"d")và dấn được kết quả là 1791Trước khi share một công thức tổng quát cho gần như trường hợp bạn có thể nghĩ đến, xin hãy chia sẻ nội dung bài viết này, sự chia sẻ là nguồn khích lệ lớn nhất để trang web liên tục những bài viết thế này

Tính thời gian tổng vừa lòng ra năm, tháng, giờ, phút, giây thân 2 thời khắc hàm datedif

Chúng ta cần sử dụng công thức hàm datedif nhằm thực hiện:=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"Và dấn được công dụng như mong mỏi muốn:4 năm, 10 tháng ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT để định dạng thời gian


Để sử dụng hàm TEXT, chúng ta hãy làm cho quen với cùng 1 số quy cầu định dạng của hàm này.
Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số vật dụng nhất ví dụ rồi, bọn họ muốn định dạng gì thì chúng ta sẽ cho vô đó. Tham số thứ 2 là chúng ta muốn định dạng như thế nào, trong bài bác này, bọn họ muốn định hình thời gian. Vậy nên bọn họ sẽ xem thêm 1 số lấy một ví dụ sau đây:
Tính số giờ thân 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h") Tính giờ với phút giữa 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm") Tính giờ, phút cùng giây thân 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để các bạn hiểu hơn về hàm Dateif, mình đang cung cấp cho chính mình thêm một ví dụ như nữa nhé!

Tính số ngày từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày giữa 2 thời điểm: từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc, bọn họ có 2 biện pháp làm như sau:
*
Cách 1: cần sử dụng phép trừ trực tiếp thân 2 mốc ngày: Ngày xong – Ngày bắt đầuKết quả y như tại ô C2 vào hình trên.

Xem thêm:

Cách 2: thực hiện hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngàyCấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")Ký hiệu “d” đại diện cho 1 ngày (Day)Ta thấy hiệu quả của cả hai cách tính đều bởi nhau.

Tính số tuần giữa hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF ko có đơn vị tính là Tuần, tuy nhiên dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn luôn có 7 ngày, do đó ta có thể làm như sau:Lấy tác dụng hàm DATEDIF theo ngày phân chia cho số 7
*
Công thức tại ô D2 cho chúng ta kết trái tính theo số tuần giữa hai ngày: từ ngày bắt đầu tới Ngày kết thúc:=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), chúng ta sẽ sử dụng hàm thải trừ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng giữa hai ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng tham số “m” trong hàm DATEDIF như sau:
*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính trong hàm DATEDIF trên nguyên tắc tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa hai ngày

Để tính số tháng, họ sử dụng thông số “y” vào hàm DATEDIF như sau:
*
Tại ô F2 dùng công thức xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính trong hàm DATEDIF được tính bên trên nguyên tắc đủ ngày.

Tính số tháng lẻ ngoài những năm tròn

Để tính số tháng lẻ ngoại trừ số năm, ta hoàn toàn có thể tính theo 2 cách:Cách 1: Tính số mon – (Số năm * 12)Cách 2: sử dụng hàm DATEDIF với tham số là “ym”
*
Trong ô E2, cách làm Datedif áp dụng là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)


*