giảm 30.000 cho giao dịch trên 600.000 bớt 50.000 cho deals trên 1.000.000 ( vận dụng cho deals tiếp theo )
*
subacttt1 Q6308
*
subacttt6 R7882
*
subacttt7 G2684
*
subacttt8 R7407
*
subacttt9 C0134
*
subacttt10 C1210
*
subacttt11 M5035
*
subacttt12 V8232
*
subacttt13 E1802
*
subacttt2 D1118
*
subacttt3 Q6064
*
subacttt4 T8053
*
subacttt5 M4413