Tiếng Anh từ là 1 Đến 10 ❤️️ Bảng Số thiết bị Tự, biện pháp Đọc chuẩn ✅ chọn lọc Những kiến thức và kỹ năng Cơ bản Nhất Trong vấn đề Học những Số Đếm Cơ bản Từ 1 -10.


Số Đếm giờ đồng hồ Anh từ là một Đến 10

Số giờ Anh từ là 1 Đến 10 là những con số cơ phiên bản để bước đầu trong việc tiếp cận với đếm được những con số phệ hơn.

Số Đếm tiếng Anh từ một Đến 10 được chia sẻ cụ thể tiếp sau đây 1: one; 2: two; 3: three; 4: four; 5: five; 6: six; 7: seven; 8: eight; 9: nine; 10: ten

Cùng bài viết liên quan các số đếm từ bỏ 11 – 50 được chia sẻ sau phía trên nhé!

11: eleven21 twenty- one31 thirty- one41 forty- one
12: twelve22 twenty- two32 thirty- two42 forty- two
13: thirteen23 twenty- three33 thirty- three43 forty- three
14: fourteen24 twenty- four34 thirty- four44 forty- four
15: fifteen25 twenty- five35 thirty- five45 forty- five
16: sixteen26 twenty- six36 thirty- six46 forty- six
17: seventeen27 twenty- seven37 thirty- seven47 forty- seven
18: eighteen28 twenty- eight38 thirty- eight48 forty- eight
19: nineteen29 twenty- nine39 thirty- nine49 forty- nine
20: twenty30 thirty40 forty50 fifty

Chia Sẻ