Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 100 Đề thi tiếng Anh lớp 4 năm 2022 - 2023 học tập kì 1, học kì 2 bao gồm đáp án

Bộ đề tổng hợp đứng top 100 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm học 2022 - 2023 học tập kì 1 và Học kì 2 lựa chọn lọc, bao gồm đáp án, cực gần kề đề ưng thuận gồm các đề thi thân kì, đề thi học kì giúp bạn đạt điểm cao trong các bài thi môn tiếng Anh 4.

Bạn đang xem: Đề thi môn tiếng anh lớp 4

Tải xuống


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: lựa chọn từ không giống loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. School B. Go C. Come D. Have

3. A. December B. October C. Australia D. March

4. A. Cook B. Skip C. Skate D. Can

Exercise 2: Chọn câu trả lời đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. Go B. Gos C. Goes D. Going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. Have B. Has C. To lớn have D. Haves

3. He can …………. The piano very well.

A. Play B. Playing C. To play D. Plays

4. Lili & Alan …………. Homework at 7 o’clock.

A. Vì B. Dos C. Does D. To lớn do

5. Her friends lượt thích ………….. After school.

A. Going B. Having C. Skating D. Getting

6. phái mạnh …………….TV at 3p.m every day.

A. Watch B. Watchs C. Watches D. Watching

Exercise 3: sắp xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: gạch ốp chân với sửa lỗi sai trong những câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where bởi you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Bởi you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch những câu sau sang tiếng Anh

1. Cô ấy là 1 trong những học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy tới từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

___________________________________________________

4. lúc này là trang bị mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When vày we have Math?

4. I go to lớn primary school from Monday to lớn Friday.

Exercise 4:

1. plays ⇒ play

2. vày ⇒ are

3. are ⇒ is

4. in ⇒ on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Do D. Like

3.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đấu Nối Mạch Điều Khiển Led Vẫy 3A 8 Cổng, Mạch Điều Khiển Led Vẫy Không Cần Mạch Nạp St

A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Xanh B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: nhờ vào tranh để xong xuôi các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: chọn từ tương thích trong hộp thoại nhằm điền vào vị trí trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her không tính phí time, she goes khổng lồ music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: search lỗi sai trong các câu sau cùng sửa lại mang lại đúng

1. She don’t lượt thích playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: sắp xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want lớn fly a kite.

2. They went to school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi chất lượng Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: lựa chọn từ không giống loại

1. A. WriterB. MusicianC. FactoryD. Singer

2. A. RiceB. TimeC. VegetableD. Milk

3. A. MarketB. WishC. HaveD. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter khổng lồ six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới trường đoản cú (in, on, at) phù hợp vào khu vực trống