MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH phái mạnh ĐỊNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 1124/QĐ-UBND

Nam Định, ngày trăng tròn tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THÀNH PHẦN THAM DỰ CÁC BƯỚC TRONGQUY TRÌNH GIỚI THIỆU NHÂN SỰ ĐỀ NGHỊ CẤP CÓ THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANHLÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH phái mạnh ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức triển khai chínhquyền địa phương ngày 19 mon 6 năm 2015; lao lý sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Tổ chức cơ quan chính phủ và nguyên tắc Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 mon 11năm 2019;

Căn cứ lao lý Cán bộ, công chứcngày 13 tháng 11 năm 2008; luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; nguyên lý sửa đổi,bổ sung một trong những điều của vẻ ngoài Cán bộ, công chức và lao lý Viên chức ngày 25 tháng11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số138/2020/NĐ-CP ngày 27 mon 11 năm 2020 của chính phủ quy định về tuyểndụng, thực hiện và thống trị công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25tháng 9 năm 2020 của cơ quan chính phủ quy định về tuyển chọn dụng, áp dụng và làm chủ viênchức;

Theo đề nghị của chủ tịch SởNội vụ tại Tờ trình số 961/TTr-SNV ngày 27 mon 5 năm 2022 về việc ý kiến đề nghị banhành ra quyết định quy định nguyên tố tham dự quá trình trong quá trình giới thiệunhân sự kiến nghị cấp bao gồm thẩm quyền ngã nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lí lý.

Bạn đang xem: Quyết định 1124/qđ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo quyết định này luật pháp thành phầntham dự quá trình trong quy trình ra mắt nhân sự đề xuất cấp bao gồm thẩm quyền bổnhiệm những chức danh lãnh đạo, thống trị thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dâncác huyện, tp và đơn vị sự nghiệp công lập trực trực thuộc Ủy ban quần chúng. # tỉnh.

Điều 2.Quyết định này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh văn phòng Ủy ban quần chúng. # tỉnh; thủ trưởng cácsở, ban, ngành, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban quần chúng tỉnh; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, tp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân cóliên quan phụ trách thi hành ra quyết định này./.

chỗ nhận: - Ban thường xuyên vụ tỉnh giấc ủy; - Ban Cán sự Đảng ubnd tỉnh; - Ban tổ chức Tỉnh ủy; - những Huyện ủy, Thành ủy; - Như Điều 3; - Cổng TTĐT tỉnh; - Lưu: VP1, VP8.

CHỦ TỊCH Phạm Đình Nghị

QUY ĐỊNH

THÀNH PHẦN THAM DỰ CÁC BƯỚC trong QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NHÂNSỰ ĐỀ NGHỊ CẤP CÓ THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ(Kèm theo ra quyết định số: 1124/QĐ-UBND ngày đôi mươi tháng 6 năm 2022 của Chủtịch Ủy ban quần chúng tỉnh nam Định)

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Quy định này chính sách về thànhphần tham dự quá trình trong quy trình reviews nhân sự đề nghị cấp có thẩmquyền bửa nhiệm những chức danh lãnh đạo, thống trị thuộc những Sở, ban, ngành, Ủy bannhân dân những huyện, tp (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cung cấp huyện) và đơnvị sự nghiệp công lập trực ở trong Ủy ban quần chúng tỉnh.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

1. Các chức danh lãnh đạo, quảnlý ở trong thẩm quyền chỉ định của quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh:

a) những chức danh ở trong diện BanThường vụ tỉnh ủy cai quản lý.

b) các chức danh nằm trong diện Bancán sự đảng Ủy ban quần chúng tỉnh thống trị theo nguyên lý về phân cấp.

c) những chức danh theo quy địnhcủa luật pháp chuyên ngành

- chức vụ lãnh đạo chuyêntrách thuộc văn phòng công sở điều phối nông xóm mới, văn phòng công sở Ban bình yên giao thôngtỉnh.

- Trưởng chống Phòng Công chứngsố 1, chủ tịch Trung tâm thương mại dịch vụ đấu giá tài sản; Trưởng ban, Phó Trưởng banBan Tiếp công dân tỉnh; Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm ship hàng Hành chínhcông, xúc tiến đầu tư chi tiêu và cung ứng doanh nghiệp tỉnh.

- những chức danh không giống theo quy địnhcủa điều khoản chuyên ngành.

2. Các chức danh lãnh đạo, quảnlý ở trong thẩm quyền bổ nhiệm của bạn đứng đầu sở, ban, ngành.

3. Những chức danh lãnh đạo, quảnlý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của fan đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trựcthuộc Ủy ban dân chúng tỉnh.

4. Những chức danh lãnh đạo, quảnlý trực thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho huyện.

5. Cơ quan, solo vị, tập thể, cánhân triển khai công tác bổ nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi được giao.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Cơquan, đối chọi vị mong muốn bổ nhiệm: Là cơ quan, solo vị lời khuyên cấp gồm thẩm quyềnbổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, cai quản của cơ quan, đơn vị đó.

a) Đốivới những chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền chỉ định của quản trị Ủyban dân chúng tỉnh:

- Chứcdanh trực thuộc diện Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy quản lí lý: Sở, ban, ngành là cơ quan bao gồm nhucầu bổ nhiệm.

- Chứcdanh trực thuộc diện Ban cán sự đảng Ủy ban quần chúng. # tỉnh quản lý theo phân cấp: Đơnvị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban quần chúng. # tỉnh là cơ quan mong muốn bổnhiệm.

- Chứcdanh theo nguyên lý của quy định chuyên ngành: Đơn vị có chức danh lãnh đạo, quảnlý luật tại điểm c khoản 1 Điều 2 nguyên lý này là đối kháng vị mong muốn bổ nhiệm.

b) Đốivới các chức danh thuộc thẩm quyền chỉ định của bạn đứng đầu Sở, ban, ngành:Chi cục, Ban, Phòng, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và tương tự trực thuộc Sở,ban, ngành là solo vị có nhu cầu bổ nhiệm.

c) Đốivới các chức danh nằm trong thẩm quyền bổ nhiệm của quản trị Ủy ban nhân dân cấphuyện: Phòng, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và tương tự trực ở trong Ủy ban nhândân cấp huyện là đối kháng vị có nhu cầu bổ nhiệm.

d) Đốivới những chức danh ở trong thẩm quyền chỉ định của người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệpcông lập nằm trong Ủy ban dân chúng tỉnh: Phòng, khoa và tương đương thuộc đơn vị sựnghiệp công lập trực nằm trong Ủy ban quần chúng. # tỉnh là đối chọi vị có nhu cầu bổ nhiệm.

2. Cơquan, đơn vị tham mưu về tổ chức cán cỗ của cấp bao gồm thẩm quyền vấp ngã nhiệm: Là cơquan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ làm công tác làm việc tổ chức, cán cỗ của cấp bao gồm thẩmquyền ra quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý.

a) Đốivới các chức danh lãnh đạo, cai quản thuộc thẩm quyền chỉ định của chủ tịch Ủyban quần chúng. # tỉnh:

- Chứcdanh nằm trong diện Ban thường vụ tỉnh giấc ủy quản ngại lý: Ban tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụlà cơ sở tham mưu về tổ chức cán bộ.

- Chứcdanh nằm trong diện Ban cán sự đảng Ủy ban quần chúng tỉnh làm chủ theo phân cấp: SởNội vụ là cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ.

- Chứcdanh theo qui định của quy định chuyên ngành: Phòng tổ chức hoặc văn phòng công sở hoặcđơn vị tất cả chức năng, trọng trách làm công tác tổ chức, cán cỗ của Sở, ban, ngànhlà đơn vị chức năng tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ.

Riêngđối với văn phòng và công sở Điều phối nông thôn mới, văn phòng và công sở Ban bình yên giao thông tỉnh:Sở Nội vụ phối hợp với Sở nntt và cải tiến và phát triển nông thôn, Sở giao thông vậntải bao gồm chức danh đề xuất bổ nhiệm là đơn vị chức năng tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ.

b) Đốivới các chức danh lãnh đạo, làm chủ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của tín đồ đứng đầuSở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban quần chúng. # tỉnh: phòng Tổchức hoặc văn phòng và công sở hoặc đơn vị chức năng có chức năng, trọng trách làm công tác tổ chức,cán bộ là đơn vị chức năng tham mưu về tổ chức cán bộ.

c) Đốivới các chức danh lãnh đạo, thống trị thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của chủ tịch Ủyban nhân dân cung cấp huyện:

- Chứcdanh nằm trong diện Ban thường xuyên vụ thị trấn ủy, Thành ủy cai quản lý: Ban tổ chức triển khai Huyện ủy,Thành ủy và phòng Nội vụ (hoặc Ban tổ chức - Nội vụ) là phòng ban tham mưu về tổchức cán bộ.

- Chứcdanh không thuộc diện Ban hay vụ huyện ủy, Thành ủy quản lí lý: phòng Nội vụ làcơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ.

Xem thêm: Siêu Nhân Chiến Đội Siêu Nhân Nhẫn Giả, Chiến Đội Thủ Lý Kiếm Ninninger

3. Cấpcó thẩm quyền quyết định, té nhiệm: Là cấp có thẩm quyền đưa ra quyết định về chủtrương bổ nhiệm hoặc ra đưa ra quyết định bổ nhiệm.

Điều 4. Cơ chế thực hiện

1. Thựchiện đúng pháp luật của Đảng, pháp luật trong phòng nước, nguyên tắc của thức giấc ủy, Ủyban quần chúng. # tỉnh về bổ nhiệm so với công chức, viên chức giữ chuyên dụng cho lãnh đạo,quản lý.

2. Đảmbảo đúng cơ chế về thành phần tham dự (không thêm thành phần) quá trình trongquy trình trình làng nhân sự ý kiến đề xuất cấp bao gồm thẩm quyền ngã nhiệm những chức danhlãnh đạo, quản lý.

3. Đảmbảo đúng nguyên tắc triệu tập dân chủ, công khai, rành mạch khi triển khai quytrình reviews nhân sự ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền ngã nhiệm.

Điều 5. Trọng trách trong triển khai quy trình giới thiệunhân sự ý kiến đề xuất cấp gồm thẩm quyền bổ nhiệm những chức danh lãnh đạo, cai quản lý

1. Cơquan, đối chọi vị mong muốn bổ nhiệm

a) Chủtrì, phối phù hợp với cơ quan, đơn vị tham mưu về tổ chức triển khai cán bộ của cấp có thẩmquyền té nhiệm triển khai quy trình giới thiệu nhân sự ý kiến đề xuất bổ nhiệm đối vớinguồn nhân sự tại vị trí hoặc tham gia chủ ý với cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai cánbộ so với nguồn nhân sự kiến nghị bổ nhiệm từ chỗ khác.

Trườnghợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ có một người, đại diện lãnh đạo cấp trên trực tiếpchủ trì việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự từ nguồn tại chỗ.

b) Tổchức triển khai trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định: Đề xuất xin nhà trươngbổ nhiệm; triển khai quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm; lập hồ nước sơnhân sự ý kiến đề xuất bổ nhiệm; triển khai các thủ tục đề nghị té nhiệm.

2. Cơquan, đơn vị chức năng tham mưu về tổ chức triển khai cán cỗ của cấp gồm thẩm quyền té nhiệm

a) Phốihợp, gợi ý cơ quan, solo vị mong muốn bổ nhiệm triển khai quy trình giới thiệunhân sự ý kiến đề xuất bổ nhiệm so với nguồn nhân sự tại địa điểm hoặc tham gia ý kiến vớicơ quan tổ chức đối với nguồn nhân sự ý kiến đề nghị bổ nhiệm từ vị trí khác.

b) Tổchức thực hiện trình tự, giấy tờ thủ tục bổ nhiệm theo quy định: phía dẫn câu hỏi lập hồsơ và thẩm định hồ sơ nhân sự xẻ nhiệm; thực hiện thủ tục đề nghị cấp gồm thẩmquyền vấp ngã nhiệm.

3. Cấpcó thẩm quyền quyết định, bửa nhiệm

a)Báo cáo xin ý kiến Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình trực thuộc Tỉnh ủyvề chủ trương chỉ định trước khi lãnh đạo tiến hành tiến trình bổ nhiệm đối vớicác chức danh thuộc thẩm quyền chỉ định theo phân cấp cai quản cán cỗ của thức giấc ủyvà Quy chế thao tác của tỉnh giấc ủy, Ban thường xuyên vụ, sở tại Tỉnh ủy.

b) Tổchức triển khai trình tự, giấy tờ thủ tục bổ nhiệm theo quy định: xem xét, quyết định vềchủ trương té nhiệm; ra ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền và công bố quyết địnhbổ nhiệm.

Điều 6. Thành phần tham dự các bước trong quá trình giớithiệu nhân sự đề nghị cấp bao gồm thẩm quyền ngã nhiệm các chức danh lãnh đạo, quảnlý thuộc diện Ban thường vụ tỉnh giấc ủy quản lí lý

Điều 7. Yếu tố tham dự các bước trong tiến trình giớithiệu nhân sự đề xuất cấp bao gồm thẩm quyền vấp ngã nhiệm các chức danh lãnh đạo, quảnlý thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị chức năng sự nghiệp công lậptrực thuộc Ủy ban quần chúng. # tỉnh đối với nguồn nhân sự trên chỗ

Thànhphần tham dự công việc trong quy trình reviews nhân sự ý kiến đề xuất cấp có thẩmquyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, cai quản quy định tại điểm b, điểm c khoản1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 2 nguyên lý này so với nguồn nhân sự tại chỗ,thực hiện nay như sau:

1. Bước1: hội nghị tập thể lãnh đạo

a) Nộidung: Trên các đại lý chủ trương, yêu thương cầu trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chức năng và nguồn nhânsự vào quy hoạch, số đông lãnh đạo luận bàn và khuyến cáo về cơ cấu, tiêu chuẩn,điều kiện, quy trình ra mắt nhân sự.

b)Thành phần: tín đồ đứng đầu, cấp phó của bạn đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng có nhânsự đề xuất bổ nhiệm.

Trườnghợp cơ quan, đơn vị chức năng có nhân sự đề nghị bổ nhiệm chỉ có 01 lãnh đạo, thành phầntham dự gồm: chỉ đạo cơ quan, solo vị; thường xuyên vụ cấp ủy cùng cung cấp (nếu có) hoặcBí thư, Phó túng thư đảng ủy (nếu không có thường vụ) hoặc chi ủy hoặc túng thiếu thư,Phó bí thư bỏ ra bộ (nếu không tồn tại chi ủy).

Trườnghợp cơ quan, đơn vị chức năng có nhân sự đề xuất bổ nhiệm chỉ gồm 01 chỉ đạo đồng thời làBí thư bỏ ra bộ (không gồm Phó túng bấn thư), thành phần tham gia gồm: lãnh đạo cơ quan,đơn vị, tổng thể đảng viên trong bỏ ra bộ.

-Thành phần mời tham gia: bạn đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị chức năng tham mưu về tổ chức cánbộ của cấp gồm thẩm quyền té nhiệm. Đối với chỉ định Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởngcác trường mầm non, tè học, trung học đại lý thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện,mời thêm Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo tham dự.

2. Bước2: họp báo hội nghị tập thể chỉ huy mở rộng

a) Nộidung: luận bàn và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quá trình giớithiệu nhân sự với tiến hành trình làng nhân sự bằng phiếu kín.

b)Thành phần:

- Ngườiđứng đầu, cấp cho phó của bạn đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng có nhân sự kiến nghị bổ nhiệm;Thường vụ cung cấp ủy cùng cấp (nếu có) hoặc túng thiếu thư, Phó túng thiếu thư đảng ủy (nếu khôngcó thường vụ) hoặc chi ủy hoặc bí thư, Phó bí thư chi bộ (nếu không tồn tại chi ủy);người đứng đầu các đơn vị thuộc cùng trực thuộc. Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 sốngười được triệu tập tham dự.

Trườnghợp cơ quan, đơn vị có nhân sự đề xuất bổ nhiệm chỉ tất cả 01 chỉ huy đồng thời làBí thư bỏ ra bộ (không tất cả Phó túng thư) và không tồn tại đơn vị thuộc với trực thuộc,thành phần tham dự gồm: chỉ đạo cơ quan, 1-1 vị; cục bộ đảng viên trong chibộ. Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số fan được triệu tập tham dự.

-Thành phần mời tham gia (không tham gia vứt phiếu): fan đứng đầu cơ quan, đơnvị tham mưu về tổ chức triển khai cán cỗ của cấp có thẩm quyền té nhiệm. Đối với bửa nhiệmHiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, đái học, trung học cơ sở thuộcỦy ban nhân dân cấp cho huyện, mời thêm Trưởng phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành tham dự.

3. Bước3: họp báo hội nghị tập thể lãnh đạo

a) Nộidung: bằng hữu lãnh đạo căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệmvụ với khả năng đáp ứng nhu cầu của công chức, viên chức; trên cơ sở kết quả giới thiệunhân sự ở bước 2, tiến hành đàm luận và reviews nhân sự bằng phiếu kín.

b)Thành phần: triển khai như phương tiện ở cách 1.

Thànhphần mời thâm nhập (không tham gia vứt phiếu).

4. Bước4: hội nghị cán bộ chủ chốt

a) Nộidung: tổ chức lấy chủ ý của cán bộ chủ chốt về nhân sự được đàn lãnh đạogiới thiệu ở bước 3 bằng phiếu kín.

b) Thànhphần: bạn đứng đầu, cấp phó của fan đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị chức năng có nhân sự đềnghị té nhiệm; hay vụ cấp ủy cùng cấp (nếu có) hoặc bí thư, Phó túng thư đảng ủy(nếu không có thường vụ) hoặc bỏ ra ủy hoặc túng thư, Phó túng thư chi bộ (nếu khôngcó bỏ ra ủy); trưởng những tổ chức bao gồm trị - làng mạc hội của cơ quan, đối chọi vị; bạn đứngđầu, cấp cho phó của fan đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc. Hội nghị phải tất cả tốithiểu 2/3 số tín đồ được triệu tập tham dự.

Đối vớicơ quan, đơn vị có bên dưới 30 bạn hoặc không có tổ chức cấu thành, thành phầntham dự gồm cục bộ công chức, viên chức, tín đồ lao động trong biên chế làm cho việcthường xuyên tại đơn vị. Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số fan được triệu tậptham dự.

-Thành phần mời gia nhập (không tham gia bỏ phiếu): người đứng đầu tư mạnh quan, đơnvị tham mưu về tổ chức cán bộ của cấp bao gồm thẩm quyền ngã nhiệm. Đối với bổ nhiệmHiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, tè học, trung học cơ sở thuộcỦy ban nhân dân cung cấp huyện, mời thêm Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo tham dự.

5. Bước5: hội nghị tập thể lãnh đạo bàn luận và biểu quyết nhân sự

a)Thành phần: thực hiện như phép tắc ở bước 1.

Thànhphần mời gia nhập (không tham gia vứt phiếu)

b)Trình trường đoản cú thực hiện: Phân tích hiệu quả lấy phiếu ở những hội nghị; xác minh, kết luậnnhững vấn đề mới phát sinh (nếu có); lấy chủ ý bằng văn bạn dạng của ban thường xuyên vụ đảngủy hoặc đảng ủy ban ngành (nơi không có ban hay vụ) hoặc chi ủy (nơi không cóđảng ủy) về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm; tập thể lãnh đạo thảo luận, nhậnxét, review và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín).

Điều 8. Thành phần tham dự quá trình trong tiến trình giớithiệu nhân sự đề xuất cấp bao gồm thẩm quyền bổ nhiệm những chức danh lãnh đạo, quảnlý thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lậptrực thuộc Ủy ban quần chúng. # tỉnh so với nguồn nhân sự từ chỗ khác

Điều 9. Tổ chức triển khai thực hiện

1.Người đứng đầu Sở, ban, ngành, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhândân tỉnh; quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phổ biến, tổ chứcthực hiện nay nghiêm quy định này.

2.Người đứng đầu những sở, ban, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp huyện căn cứquy định trên Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và mức sử dụng này, quy định cụ thể thànhphần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề xuất cấp gồm thẩmquyền bửa nhiệm những chức danh viên chức cai quản đã phân cấp bổ nhiệm.

3. SởNội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơnvị, địa phương tiến hành Quy định này.

Trongquá trình thực hiện, nếu gồm vướng mắc, những cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thờiphản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để chú ý điều chỉnh, bổsung, sửa đổi cho phù hợp./.