Bé Quang Bình Ông Cụ Non Thông Minh Lém Lĩnh Với Khả Năng Tiếng Anh Siêu Đẳng

TÍNH KHẢ DỤNG

Chương Trình Đo Tổng Năng Lượng (NEM-San Jose Clean Energy) theo Quy Hoạch được áp dụng cho các khách hàng đã ghi danh của San Jose Clean Energy, những đối tượng người dùng sử dụng Hệ Thống Phát Điện Tái tạo.

Đang xem: Bé quang bình ông cụ non thông minh lém lĩnh với khả năng tiếng anh siêu đẳng

Để hội đủ điều kiện, khách hàng của San Jose Clean Energy phải thỏa mãn các yêu cầu trong NEM hoặc NEM2 theo Quy Hoạch Điện của Công Ty Điện Lực và Khí Đốt (PG&E) , sử dụng dịch vụ theo Biểu Giá trong Chương Trình NEM của PG&E và lắp đặt Hệ Thống Phát Điện Tái tạo.

Biểu giá này được cung cấp theo yêu cầu và dựa trên cơ sở ai đến trước phục vụ trước dành cho các khách hàng đủ điều kiện của San Jose Clean Energy. Những khách hàng này nộp cho PG&E Đơn Đăng Ký Chương Trình NEM đã điền đầy đủ và tuân thủ toàn bộ yêu cầu của Chương Trình như được mô tả trong các Quy Hoạch Điện sau đây: NEMV hay NEM2V (Đo Tổng Năng Lượng Ảo), NEMVMASH hay NEM2VMSH (Đo Tổng Năng Lượng Ảo đối với Khu Nhà Ở Cho Những Hộ Gia Đình Có Thu Nhập Thấp) và các cơ sở có Biểu Giá Nhiều Mức như chương trình NEM và NEM2 mô tả.

Các Điều Khoản và Điều Kiện về Mức Giá trong Chương Trình NEM của PG&E được áp dụng. Khách hàng thuộc Chương Trình NEM-San Jose Clean Energy cũng phải tuân thủ các điều khoản, điều kiện và quy trình thanh toán mà PG&E áp dụng đối với các dịch vụ khác ngoài phát điện.

KHU VỰC CUNG CẤP DỊCH VỤ

Chương trình này áp dụng cho toàn bộ Thành Phố San Jose.

ĐỊNH NGHĨA

“Kỳ Điều Chỉnh Hàng Năm” tức là khoảng thời gian mười hai tháng bắt đầu từ Tháng năm.

“Đối Tượng Tiêu Thụ Điện Thuần” là khách hàng trong Chương Trình NEM-San Jose Clean Energy tạo ra điện năng từ Hệ Thống Phát Điện Tái tạo trong suốt Kỳ Điều Chỉnh Hàng Năm ít hơn so với lượng điện mà San Jose Clean Energy phân phối đến khách hàng trong cùng khoảng thời gian.

“Đối Tượng Phát Điện Thuần” là khách hàng thuộc Chương Trình NEM-San Jose Clean Energy tạo ra điện năng từ Hệ Thống Phát Điện Tái tạo trong suốt Kỳ Điều Chỉnh Hàng Năm nhiều hơn so với lượng điện mà San Jose Clean Energy phân phối đến khách hàng trong cùng khoảng thời gian.

“Tổng Điện Dư” là toàn bộ lượng điện năng mà khách hàng hội đủ điều kiện của Chương Trình tạo ra, đo bằng Kilôwatt giờ (kWh) trên mười hai tháng, vượt quá lượng điện mà khách hàng đó sử dụng.

“Bù Trừ Tổng Điện Dư” là mức giá trên mỗi kWh trả cho Đối Tượng Phát Điện Thuần đối với Tổng Điện Thừa.

Xem thêm: Xã Hội Việt Nam Thối Nát – Thực Tại Thối Nát Và Con Đường Giải Quyết

“Hệ Thống Phát Điện Tái Tạo” là một hệ thống tạo ra điện năng từ nguồn năng lượng tái tạo được liệt kê trong Bộ Luật Các Nguồn Tài Nguyên Công Cộng California Phần 25741(a)(1) và:

được đặt tại cơ sở mà khách hàng sở hữu, thuê hoặc cho thuê;trong phạm vi giới hạn công suất được mô tả trong Biểu Giá thuộc Chương Trình NEM của PG&E;được kết nối lẫn nhau để vận hành song song với hệ thống phân phối điện của PG&E; vàđược ước lượng chủ yếu để bù đắp một phần hoặc toàn bộ các yêu cầu về năng lượng tại chỗ của khách hàng.

MỨC GIÁ, THANH TOÁN VÀ QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH HÀNG NĂM

Mức Giá và Thanh Toán Hàng Tháng Dịch Vụ của San Jose Clean Energy

Mỗi khách hàng thuộc Chương Trình NEM-San Jose Clean Energy sẽ nhận được thông báo thanh toán hàng tháng ghi rõ tổng lượng điện năng tiêu thụ, phí phát sinh, số điểm phát điện có được trong suốt kỳ thanh toán hiện tại và số điểm phát điện trên hóa đơn còn lại từ các tháng trước chuyển sang. Giá trị tiền tệ của bất kỳ lượng điện dư nào trong suốt chu kỳ thanh toán hàng tháng phải được tính như sau:

Đối với những Khách Hàng theo Biểu Giá Điện Thông Thường: Trong một chu kỳ thanh toán hàng tháng, nếu lượng điện năng mà Hệ Thống Phát Điện Tái Tạo của khách hàng đó tạo ra và truyền đến San Jose Clean Energy lớn hơn lượng điện San Jose Clean Energy phân phối đến cho khách hàng, số Kilôwatt giờ (kWh) thừa được tạo ra phải được tính theo phí sử dụng điện trong biểu giá hiện hành khác của khách hàng.Đối với những Khách Hàng theo Biểu Giá Điện Theo Thời Gian Sử dụng (“TOU”): Trong một kỳ TOU bất kỳ, nếu lượng điện năng mà Hệ Thống Phát Điện Tái Tạo của khách hàng đó tạo ra và truyền đến San Jose Clean Energy lớn hơn lượng điện San Jose Clean Energy phân phối đến cho khách hàng, số Kilôwatt giờ (kWh) thừa được tạo ra phải được tính theo mức giá thời gian sử dụng hiện hành tại thời điểm số Kilôwatt giờ thừa được sản xuất. Khách hàng sẽ nhận được tổng số điểm phát điện trên hóa đơn nếu giá trị tổng giữa phí phát điện của San Jose Clean Energy và số điểm phát điện qua toàn bộ các kỳ TOU hiện hành trong suốt chu kỳ thanh toán là dương.Toàn bộ phí phát điện của San Jose Clean Energy theo biểu giá hiện hành khác của khách hàng sẽ có hiệu lực áp dụng và toàn bộ phí sẽ tới hạn và thanh toán vào ngày được ghi rõ trên từng thông báo thanh toán.Các khách hàng là tư gia hoặc kinh doanh nhỏ thuộc Chương Trình NEM-San Jose Clean Energy có thể chọn nhận Hóa Đơn Thanh Toán Hàng Năm. Theo đó, các phí phát điện của San Jose Clean Energy trong Kỳ Điều Chỉnh Hàng Năm trước đó sẽ đến hạn mỗi năm một lần, sau Kỳ Điều Chỉnh Hàng Năm (xem Phần IV.B bên dưới). Những doanh nghiệp nhỏ hội đủ điều kiện được xác định là những khách hàng có nhu cầu điện năng đạt đỉnh hàng tháng thấp hơn 20 kilôwatt.

Tổng số điểm phát điện được phản ánh trên hóa đơn của khách hàng sẽ được chuyển sang (các) kỳ thanh toán tiếp theo trong suốt Kỳ Điều Chỉnh Hàng Năm cho đến khi được thanh toán hết.

Điều Chỉnh Hàng Năm và Quyết Toán

Hàng năm, San Jose Clean Energy sẽ xác định liệu một khách hàng tham gia thuộc Đối Tượng Tiêu Thụ Điện Thuần hay Đối Tượng Phát Điện Thuần trong suốt Kỳ Điều Chỉnh Hàng Năm trước đó. Đối với những khách hàng mới, Kỳ Điều Chỉnh Hàng Năm cho năm đầu tiên tham gia sẽ gồm khoảng thời gian bắt đầu từ ngày sử dụng dịch vụ theo Quy hoạch Điện thuộc Chương Trình NEM trong suốt chu kỳ thanh toán tháng Tư. Trong các trường hợp khách hàng mới sử dụng dịch vụ thuộc Chương Trình NEM – San Jose Clean Energy ít hơn 10 chu kỳ thanh toán của Kỳ Điều Chỉnh Hàng Năm đầu tiên, Kỳ Điều Chỉnh sẽ được kéo dài thêm đến cuối kỳ thanh toán tiếp theo vào tháng Tư.

Nếu đó là Đối Tượng Tiêu Thụ Điện Thuần vào cuối Kỳ Điều Chỉnh Hàng Năm, toàn bộ số điểm phát điện còn lại tại thời điểm đó sẽ được đưa về không vào đầu Kỳ Điều Chỉnh tiếp theo.

Nếu đó là Đối Tượng Phát Điện Thuần vào cuối Kỳ Điều Chỉnh Hàng Năm, khách hàng có đủ điều kiện nhận Bù Trừ Tổng Điện Dư đối với bất kỳ Tổng Điện Dư nào trong mười hai tháng trước.

Mức Bù Trừ Tổng Điện Dư cho mỗi kilôwatt giờ của Tổng Điện Dư suốt cả Kỳ Điều Chỉnh là kết thúc vào tháng 4 năm 2022 là:$0,05598/mỗi kWh.

Năng lượng sạch San José sẽ cung cấp cho các nhà sản xuất điện ròng Bồi thường điện dư thừa của họ vào cuối giai đoạn trung thực hàng năm dưới hình thức kiểm tra. Thay vì nhận séc từ San José Clean Energy, khách hàng có thể chọn nhận tín dụng hóa đơn sẽ áp dụng cho các khoản phí Năng lượng sạch San Jose trong tương lai. Khách hàng chọn nhận tín dụng hóa đơn phải cho biết ưu tiên của họ trong vòng 30 ngày kể từ hóa đơn đầu tiên sau khi kết thúc Thời gian thực hiện hàng năm

Điểm Năng Lượng Tái Tạo và Các Thuộc Tính Môi Trường

Khách hàng sẽ duy trì quyền sở hữu đối với toàn bộ Điểm Năng Lượng Tái Tạo (REC) và các thuộc tính môi trường liên quan đến hoạt động sử dụng điện từ Hệ Thống Phát Điện Tái Tạo phù hợp.

HOÀN TRẢ GÓI DỊCH VỤ CỦA PG&E

Nếu một khách hàng của Chương Trình NEM-San Jose Clean Energy quyết định không tham gia chương trình của San Jose Clean Energy và trả lại gói dịch vụ cho PG&E, khách hàng đó có thể yêu cầu San Jose Clean Energy thanh toán toàn bộ điểm phát điện còn lại vào tài khoản, miễn sao yêu cầu được gửi trong vòng 90 ngày dương lịch kể từ ngày trả lại dịch vụ. Phương pháp quyết toán sẽ giống như quy trình Quyết Toán Hàng Năm được đưa ra trong Phần IV.B.

Xem thêm: Watch King Arthur: Legend Of The Sword (Hbo), King Arthur: Legend Of The Sword

Nếu khách hàng là Đối tượng Phát Điện Thuận, khoản bù trừ cho toàn bộ lượng điện dư mà San Jose Clean Energy nhận được sẽ tính theo mức Bù Trừ Tổng Điện Dư hiện hành.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *