Các hàm cơ bản trong Excel giúp đỡ bạn thực hiện những phép tính, xử lý số liệu trong quy trình học tập và làm cho việc. Cùng nội dung bài viết điểm qua những hàm Excel cơ bạn dạng nhất, cùng mày mò nhé!


Bài viết được triển khai trên phần mềm Excel 2013. Bạn cũng có thể sử dụng tương tự cho các phiên bản Excel khác như: Excel 2007, 2010, 2017, 2020 với Microsoft Excel 365.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm trong excel


1Hàm đo lường và tính toán Logic

1. Hàm SUM

Hàm SUM dùng để tính tổng toàn bộ các số trong hàng ô. Tức là SUM có nhiệm vụ tính tổng giá bán trị những số hoặc dãy số trong ô mà bạn có nhu cầu tính.

Cú pháp:

=SUM(Number1,Number2,Number3)

Với:

Number1,Number2,Number3: là giá trị những số hạng cần tính tổng

Kết trái của hàm SUM là tổng những giá trị được chọn.

Ví dụ: =SUM(20,40,60) tức là cộng các số hạng lại với nhau và mang lại ra công dụng 120.

Ví dụ: Tính tổng những dãy số trường đoản cú A1 đến A3, =SUM(A1:A3) cho ra hiệu quả làm 120.


2. Hàm MIN/MAX

Hàm MIN/MAX dùng làm tìm giá bán trị nhỏ nhất/lớn tốt nhất trong một vùng tài liệu hoặc vào cả bảng tính.

Cú pháp:

=MIN(Number1,Number2,...)

Với:

Number1,Number2: những giá trị nên so sánh

Kết quả trả về giá chỉ trị nhỏ nhất vào vùng dữ liệu

Ví dụ: giá trị nhỏ dại nhất trong vùng dữ liệu của lấy ví dụ này, ta tất cả công thức =MIN(A2:C5) với nhận được hiệu quả 25 là giá trị nhỏ dại nhất bắt buộc tìm.

Cú pháp:

=MAX(Number1,Number2,...)

Với:

Number1,Number2: những giá trị nên so sánh

Kết quả trả về giá trị lớn nhất trong vùng dữ liệu

Ví dụ: Tìm giá bán trị lớn nhất trong vùng tài liệu của ví dụ này, ta gồm công thức =MAX(A2:C5) kết quả đạt được là 89 là giá chỉ trị lớn số 1 cần tìm.

3. Hàm COUNT/COUNTA

Hàm COUNT dùng để đếm số lượng ô có chứa số vào vùng dữ liệu.

Cú pháp:

=COUNT(Value1,...)

Với:

Value1,...: Tham chiếu ô hoặc phạm vi muốn đếm số

Ví dụ: Tìm con số mà giá trị trong ô của vùng tài liệu là số, ta bao gồm công thức đến ví dụ này là =COUNT(A2:C5). Tác dụng đạt được là tổng số lượng ô tất cả chứa số.

- Hàm COUNTA dùng để làm đếm những ô không trống vào một vùng tài liệu nhất định.

Cú pháp:

=COUNTA(Value1,...)

Với:

Value1,...: Là gần như ô đề xuất đếm hoặc một vùng đề xuất đếm. Số ô tối đa rất có thể đếm là 255 (với Excel từ bỏ 2007 về sau) và buổi tối đa 30 (với Excel tự 2003 về trước)

Ví dụ: Đếm số lượng ký tự là số vào bảng mặt dưới, ta tất cả công thức =COUNTA(A2:C5). Kết quả đạt được là số lượng ô gồm chứa kí trường đoản cú hoặc số.

4. Hàm ODD/EVEN

- Hàm ODD là hàm trả về số được gia công tròn lên số nguyên lẻ gần nhất.

Cú pháp:

=ODD(Number)

Với

Number: sẽ phải có, là giá chỉ trị buộc phải làm tròn

Ví dụ: làm cho tròn số 4.6 đến số nguyên lẻ sớm nhất nhận được kết quả là 5.

- Hàm EVEN là hàm trả về số được làm tròn lên số nguyên chẵn sát nhất.

Cú pháp:

=EVEN(Number)

Với:

Number: cần phải có, là giá chỉ trị đề xuất làm tròn

Ví dụ: làm cho tròn 53.4 cho số nguyên chẵn sớm nhất nhận được kết quả là 54.

5. Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE dùng để làm tính trung bình cùng của một dãy số trong trang tính.

Cú pháp:

=AVERAGE(number1,number2,…)

Với:

number1 (Bắt buộc): Số đồ vật nhất, tham chiếu ô, hoặc phạm vi mà bạn muốn tính trung bình.

number2,... (Tùy chọn): những số, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung cập nhật mà bạn muốn tính trung bình, về tối đa là 255.

Ví dụ: Tính lương mức độ vừa phải theo tin tức bên dưới, ta bao gồm công thức =AVERAGE(C3:C8) và nhận được tác dụng là quý giá trung bình của 6 mon lương.

2Hàm điều kiện Logic

1. Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF được dùng để làm đếm ô vừa lòng điều kiện trong một vùng tài liệu được chọn.

Cú pháp:

=COUNTIF(range,criteria)

Với:

range: Vùng dữ liệu cần đếm.

criteria: Điều kiện để đếm.

Ví dụ: bao gồm bảng những thống kê các món đồ và con số tồn như hình dưới.

Để những thống kê xem tất cả bao nhiêu mặt hàng còn tồn trên 150 sản phẩm, nhập công thức:

=COUNTIF(C2:C11,">150")

Kết trái trả về cho thấy có tổng cộng 8 phương diện hàng còn tồn trên 150 sản phẩm.


2. Hàm IF

Hàm IF được dùng để kiểm tra dữ liệu có thỏa đk người dùng đưa ra và trả về kết quả theo biểu thức lô ghích đúng hoặc sai.

Cú pháp:

=IF(Logical_test;Value_if_true;Value_if_false)

Với:

Logical_test: Điều kiện.

Value_if_true: quý giá trả về giả dụ thỏa điều kiện

Value_if_false: giá trị trả về còn nếu không thỏa điều kiện.

Lưu ý: Nếu vứt trống Value_if_true với Value_if_false, nếu điều kiện thỏa thì cực hiếm trả về sẽ là 0 và điều kiện không thỏa thì quý giá trả về đang là FALSE.

Ví dụ: Xét học viên có qua môn với điều kiện:

- Điểm số tự 7 trở lên: Đạt

- Điểm số thấp rộng 7: ko Đạt

Tại ô D2, ta tất cả công thức: =IF(C2>=7,"Đạt","Không Đạt"), và được hiệu quả như hình bên dưới.


3. Hàm SUMIF

Hàm SUMIF dùng để làm tính tổng các giá trị vào một phạm vi đáp ứng tiêu chí xác định.

Cú pháp:

=SUMIF(range,criteria,)

Với:

range: Phạm vi ô bạn muốn đánh giá bán theo tiêu chí

criteria: tiêu chuẩn ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cùng ở ô nào

sum_range: các ô thực tế để cộng nếu bạn muốn cộng những ô không hẳn là ô đã xác minh trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng những ô được xác minh trong đối số range.

Ví dụ: Tính tổng số color cam sinh sống cột A tất cả số lượng xuất hiện thêm trong cột B, gồm công thức =SUMIF(A1:A8,"cam",B1:B8)

3Hàm áp dụng trong văn bản

1. Hàm LEFT/RIGHT/MID

- Hàm LEFT dùng để làm cắt chuỗi ký kết tự phía bên trái chuỗi văn bản mà người dùng chọn.

Cú pháp:

=LEFT(text,)

Với:

text: Chuỗi văn bạn dạng chứa ký kết tự mà bạn có nhu cầu trích xuất

num_chars: Là con số ký tự nhưng hàm LEFT trích xuất

Ví dụ: vào bảng dưới đây, sử dụng hàm LEFT nhằm tìm 3 ký tự đầu tiên tại ô B2. Nhập bí quyết =LEFT(B3,3), dấn Enter cùng được tác dụng như hình.

- Hàm RIGHT dùng để bóc chuỗi cam kết tự từ bỏ bên yêu cầu trong một dãy ký kết tự mà người dùng chọn.

Cú pháp:

=RIGHT(text,)

Với:

text: Chuỗi văn phiên bản chứa cam kết tự mà bạn có nhu cầu trích xuất

num_chars: Là con số ký tự mà lại hàm RIGHT trích xuất

Ví dụ: trong bảng bên dưới đây, dùng hàm RIGHT để tìm 7 ký tự cuối tại ô B2. Nhập công thức =RIGHT(B3,7), dấn Enter và được kết quả như hình.

- Hàm MID trả về một số lượng ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản, bắt đầu từ vị trí bởi bạn chỉ định và dựa vào số lượng ký tự vày bạn chỉ định.

Cú pháp:

=MID(text, start_num, num_chars)

Với:

text: Chuỗi văn bản có chứa các ký tự muốn trích xuất.

start_num: Ví trí của ký tự thứ nhất mà bạn muốn trích xuất trong văn bản

num_chars: Bắt buộc đối với mid. Chỉ rõ số ký tự mà bạn muốn hàm MID trả về từ văn bản.

Ví dụ: trong bảng bên dưới đây, cần sử dụng hàm MID nhằm tìm 7 cam kết tự trên ô B2 ban đầu từ địa chỉ thứ 3. Nhập bí quyết =LEFT(B3,3,7), nhấn Enter cùng được tác dụng "ạm Văn "


2. Hàm LEN

Hàm LEN dùng để đếm cam kết tự trong một chuỗi hoặc một ô đựng chuỗi ký kết tự và bao hàm cả khoảng trắng.

Cú pháp:

=LEN(chuỗi cam kết tự)

hoặc

=LEN(ô chứa chuỗi ký kết tự)

Ví dụ: Trong ví dụ ta tiến hành đếm ô A1 đang đựng chuỗi cam kết tự "Điện thứ XANH"


3. Hàm CONCAT

Hàm CONCAT dùng để làm nối hai hay những chuỗi văn bạn dạng thành một chuỗi văn bản.

Cú pháp:

=IF(Logical_test;Value_if_true;Value_if_false)

Với:

Logical_test: Điều kiện.

Xem thêm: Dawn Of The Planet Of The Apes (2014), Dawn Of The Planet Of The Apes

Value_if_true: quý hiếm trả về trường hợp thỏa điều kiện

Value_if_false: quý giá trả về còn nếu như không thỏa điều kiện.

Lưu ý: Nếu bỏ trống Value_if_true với Value_if_false, nếu đk thỏa thì quý hiếm trả về vẫn là 0 và đk không thỏa thì quý hiếm trả về đang là FALSE.

Ví dụ:

=CONCAT("Điện"," ","máy"," ","XANH"," ","Xin"," ","Cám"," ","ơn.") đang trả về "Điện lắp thêm XANH Xin Cám ơn."

4Hàm ngày tháng

1. Hàm NOW

Hàm NOW dùng làm hiển thị ngày và thời hạn hiện tại trên khối hệ thống của bạn, hoặc muốn thống kê giám sát giá trị dựa trên ngày và thời gian hiện trên và update lại mỗi khi bạn mở lại trang tính.

Cú pháp:

=NOW()

Ví dụ:

=NOW() : Trả về ngày và thời hạn hiện trên trên khối hệ thống của bạn.

=NOW()+7: Trả về ngày và thời hạn 7 ngày vào tương lai

2. Hàm DATE

Hàm DATE trả về kết quả số mang đến ngày thế thể.

Cú pháp:

=DATE(Year,Month,Day)

Với:

Year: chỉ năm. Excel diễn giải đối số năm theo khối hệ thống ngày được tùy chỉnh cấu hình trên laptop của bạn.

Month: chỉ tháng. Một vài nguyên thay mặt cho mon trong năm, từ tháng 1 mang đến tháng 12.

Day: chỉ ngày. Một trong những nguyên dương ứng cùng với ngày vào tháng.

Ví dụ: =DATE(2015,5,20) trả về kết quả ngày 20 tháng 5 năm 2015.

5Hàm tra cứu giúp dữ liệu

1. Hàm VLOOKUP

- Hàm VLOOKUP là hàm được sử dụng khi yêu cầu dò tìm tài liệu trong một bảng, một phạm vi theo sản phẩm dọc cùng trả về dữ liệu tương xứng theo hàng ngang.

Cú pháp:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, Range_lookup)

Với:

Lookup_value: giá bán trị buộc phải dò tìm, có thể điền quý giá trực tiếp hoặc tham chiếu cho tới một ô trong bảng tính.

Table_array: Bảng số lượng giới hạn để dò tìm.

Col_index_num: Số thứ tự của cột lấy dữ liệu trong bảng nên dò tìm, tính từ bỏ trái qua phải.

Range_lookup: tra cứu kiếm đúng đắn hay tra cứu kiếm tương đối với bảng giới hạn, nếu làm lơ thì mang định là 1.

Nếu Range_lookup = 1 (TRUE): dò tìm tương đối.Nếu Range_lookup = 0 (FALSE): dò tìm chủ yếu xác.

Ví dụ: khẳng định mức phụ cấp cho cho nhân viên. Tại ô E4, chúng ta điền công thức: =VLOOKUP(D4,$H$3:$I$8,2,0)

Giải thích bí quyết (theo máy tự các đối số trong công thức từ trái sang):

Dấu $ được thực hiện để thắt chặt và cố định các dòng, các cột của bảng 2 khi bạn copy cách làm sang những ô khác.2 là số máy tự của cột dữ liệu.Range_lookup = 0 (FALSE) để dò tìm bao gồm xác.


2. Hàm INDEX

Hàm INDEX là hàm cho công dụng trả về là một trong những giá trị hoặc tham chiếu cho tới một cực hiếm trong bảng hoặc một phạm vi duy nhất định.

Cú pháp:=INDEX(array, row_num, column_num)

Với:

array: Phạm vi ô hoặc một hằng số mảng. Ví như mảng chỉ chứa một sản phẩm hoặc cột thì row_num hoặc column_num khớp ứng là tùy chọn. Ví như mảng có tương đối nhiều hàng với nhiều hơn một cột mà bạn chỉ khai báo một trong những 2 đối số row_num hoặc column_num, hàm đã trả về một mảng của toàn bộ hàng hoặc cột vào mảng.

row_num: máy tự của hàng trong mảng chứa giá trị trả về. Đây là đối số sẽ phải có, trừ khi bạn khai báo column_num. Nếu làm lơ row_num, bạn cần phải khai báo column_num.

column_num: máy tự của cột trong mảng đựng giá trị trả về. Nếu làm lơ column_num, bạn phải khai báo row_num.

Ví dụ: Bây giờ, mang sử bạn cần tìm giá trị của bộ phận ở cái thứ 4, cột thứ 1 trong những mảng. Mảng tại đây gồm 10 dòng và 4 cột (có add là B4:E13). Chúng ta nhập công thức: =INDEX(B4:E13,4,1)

Giải thích cách làm (theo thiết bị tự những đối số trong công thức từ trái sang):

B4:E13 là mảng cất giá trị phải trả về.4 là số trang bị tự của sản phẩm trong mảng cất giá trị đề nghị trả về.1 là số máy tự của cột trong mảng chứa giá trị yêu cầu trả về.

Sau lúc nhập xong, các bạn nhấn Enter. Kết quả trả về vẫn như hình dưới.


3. Hàm MATCH

Hàm MATCH là hàm tra cứu kiếm, xác định vị trí tương đối của một giá trị trong một mảng hoặc một ô.

Cú pháp:

=Match(Lookup_value, Lookup_array, Match_type)

Với:

- Lookup_value: quý giá mà bạn có nhu cầu tìm kiếm.

- Lookup_array: Mảng hoặc dải ô bạn có nhu cầu xác định vị trí của Lookup_value. Vùng tài liệu mà chúng ta chọn chỉ hoàn toàn có thể có tốt nhất 1 hàng hoặc 1 cột.

- Match_type: xác minh kiểu khớp là -1; 0 cùng 1.

Kiểu khớp là 0: Trả về vị trí tương đối của giá trị trong trường vừa lòng vùng dữ liệu không được sắp xếp.Kiểu khớp là 1: Trả về địa chỉ của giá bán trị lớn số 1 nhưng nhỏ dại hơn hoặc bằng giá trị cần tìm. Trả sử vùng tài liệu được bố trí theo máy tự tăng dần.Kiểu khớp là -1: Trả về địa chỉ của giá bán trị bé dại nhất nhưng lớn hơn hoặc bởi giá trị bắt buộc tìm. đưa sử vùng tài liệu được thu xếp theo vật dụng tự giảm dần.

Ví dụ: Dưới đây là hồ sơ thi tuyển của các học viên và bạn muốn tìm vị trí của học sinh Lâm Thiên Trang.Tại ô G3 ta tiến hành công thức: =MATCH(G1,A2:A9,0)


4. Hàm HLOOKUP

Hàm HLOOKUP là hàm tìm kiếm một giá trị trên dòng đầu tiên của bảng tham chiếu cùng cho tác dụng tương ứng trong dòng chỉ định.

Cú pháp:

=HLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Row_index_Num,Range_lookup)

Với:

Lookup_value: giá bán trị so sánh với dòng thứ nhất của bảng tham chiếu để mang được giá trị buộc phải tìm.

Table_array: là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không mang cột tiêu đề.

Row_index_Num: Số thiết bị tự cái chứa giá chỉ trị bắt buộc lấy của bảng tham chiếu (theo trang bị tự từ trên xuống dưới và bước đầu từ số 1).

Range_lookup: giải pháp tìm tìm trên bảng tham chiếu.

"+ 0": Dòng trước tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp."+ 1": dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng mạnh (ngầm định).

Ví dụ: Ta cần xếp loại học viên trong Bảng 1 (B3:D8) với dữ kiện ở Bảng 2 (B11:F12), trên D4 ta có: =HLOOKUP(C4,$B$11:$F$12,2,1). Hàm HLOOKUP đang dò search điểm số làm việc ô C4 trong Bảng 2 tự trái qua phải. Lúc tìm thấy cực hiếm gần bằng, nó đang trả về công dụng xếp loại tương ứng nằm ở sản phẩm 2.


Điện máy XANH sẽ giới thiệu cho chính mình một số hàm cơ bạn dạng trong Excel, ước ao rằng những thông tin trên hoàn toàn có thể giúp ích cho bạn. Chúc bạn thành công và nếu bao gồm góp ý, xin bạn hãy comment bên dưới để bọn họ cùng trao đổi nhé!