Chúng ta thường tự hỏi làm nắm nào để học trường đoản cú vựng cấp tốc mà lưu giữ được lâu? một trong những cách học tập từ vựng đạt công dụng là “Pratice makes perfect”, tức là “Thực hành, thực hành thực tế và thực hành”.

Bạn đang xem: Những Bộ Phận Trên Bằng Tiếng Anh I Jaxtina

Trong phân mục “Học trường đoản cú vựng giờ Anh theo công ty đề” hôm nay, generalimex.com.vn đã gửi tới các bạn chùm từ vựng về những bộ phận trên cơ thể người bằng tiếng Anh. Các bạn đã sẵn sàng luyện tập giờ đồng hồ Anh để đạt mục tiêu giao tiếp tiếng Anh trôi tung chưa? Hãy ban đầu với phần đa từ vựng tưởng chừng quen thuộc mà lại mới mẻ tiếp sau đây nhé!

*
Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE


Nội dung bài viết

6 Tên những bộ phận bên trong cơ thể con bạn tiếng Anh6.1 CÓ THỂ BẠN quan liêu TÂM

Các phần tử phần thân khung người người

1. Face /feɪs/ – khuôn mặt2. Mouth /maʊθ/ – miệng3. Chin /tʃɪn/ – cằm4. Neck /nek/ – cổ5. Shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ – vai6. Arm /ɑːm/ – cánh tay7. Upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/ – cánh tay trên8. Elbow /ˈel.bəʊ/ – khuỷu tay9. Forearm /ˈfɔː.rɑːm/ – cẳng tay10. Armpit /ˈɑːm.pɪt/ – nách11. Back /bæk/ – lưng12. Chest /tʃest/ – ngực13. Waist /weɪst/ – thắt lưng/eo14. Abdomen /ˈæbdəmən/ – bụng15. Buttock /’bʌtək/ – mông16. Hip /hɪp/ – hông17. Leg /leg/ – phần chân

Các bộ phận trên tay

*

21. Wrist /rɪst/ – cổ tay22. Knuckle /ˈnʌkļ/ – khớp đốt ngón tay23. Fingernail /ˈfɪŋgəneɪl/ – móng tay24. Thumb /θʌm/ – ngón tay cái25. Index finger /ˈɪndeks ˈfɪŋgəʳ/ – ngón trỏ26. Middle finger /ˈmɪdļ ˈfɪŋgəʳ/ – ngón giữa27. Ring finger /rɪŋ ˈfɪŋgəʳ/ – ngón treo nhẫn28. Little finger /ˈlɪtļ ˈfɪŋgəʳ/ – ngón út29. Palm /pɑːm/ – lòng bàn tay

Tên những bộ phần nghỉ ngơi đầu

*

30. Hair /heəʳ/ – tóc31. Part /pɑːt/ – ngôi rẽ32. Forehead /ˈfɔːhed/ – trán33. Sideburns /ˈsaɪdbɜːnz/ – tóc mai dài34. Ear /ɪəʳ/ – tai35. Cheek /tʃiːk/ – má36. Nose /nəʊz/ – mũi37.

Xem thêm: Các Cách Kết Ấn Trong Naruto, Những Kiểu Kết Ấn Tay Trong Naruto

Nostril /ˈnɒstrəl/ – lỗ mũi38. Jaw /dʒɔː/ – hàm, quai hàm39. Beard /bɪəd/ – râu40. Mustache /mʊˈstɑːʃ/ – ria mép41. Tongue /tʌŋ/ – lưỡi42. Tooth /tuːθ/ – răng43. Lip /lɪp/ – môi

thương hiệu các phần tử ở mắt

*

44. Eyebrow /ˈaɪbraʊ/ – lông mày45. Eyelid /ˈaɪlɪd/ – ngươi mắt46. Eyelashes /ˈaɪlæʃis/ – lông mi47. Iris /ˈaɪrɪs/ – mống mắt48. Pupil /ˈpjuːpəl/ – nhỏ ngươi

thương hiệu các thành phần ở chân

*

49. Ankle /ˈæŋkļ/ – mắt cá chân chân50. Heel /hɪəl/ – gót chân51. Instep /ˈɪnstep/ – mu bàn chân52. Ball /bɔːl/ – xương khớp ngón chân53. Big toe /bɪg təʊ/ – ngón cái54. Toe /təʊ/ – ngón chân55. Little toe /ˈlɪtļ təʊ/ – ngón út56. Toenail /ˈtəʊneɪl/ – móng chân

*

Tên những bộ phận phía bên trong cơ thể con bạn tiếng Anh

*

57. Brain /breɪn/ – não58. Spinal cord /’spaɪnl kɔːd/ – dây thần kinh59. Throat /θrəʊt/ – họng, cuống họng60. Windpipe /ˈwɪndpaɪp/ – khí quản61. Esophagus /ɪˈsɒfəgəs/ – thực quản62. Muscle /ˈmʌsļ/ – bắp thịt, cơ63. Lung /lʌŋ/ – phổi64. Heart /hɑːt/ – tim65. Liver /ˈlɪvəʳ/ – gan66. Stomach /ˈstʌmək/ – dạ dày67. Intestines /ɪnˈtestɪns/ – ruột68. Vein /veɪn/ – tĩnh mạch69. Artery /ˈɑːtəri/ – cồn mạch70. Kidney /ˈkɪdni/ – cật71. Pancreas /ˈpæŋkriəs/ – tụy, con đường tụy72. Bladder /ˈblædəʳ/ – bàng quang

generalimex.com.vn mong muốn với đa số từ vựng trên đây, các bạn sẽ tự tích lũy thêm cho mình nhiều từ vựng cùng công ty đề không dừng lại ở đó để hoàn thành xong vốn tự vựng tiếng Anh của phiên bản thân nhé! Chúc chúng ta học vui!